νέα_

 

 

Client: H ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

Στην εκατοντάχρονη και πλέον πορεία της, έχει εξελιχθεί σε μία απÏŒ τις μεγαλύτερες εταιρίες της χÏŽρας στον τομέα των τροφίμων, με σημαντική εξαγωγική δραστηριÏŒτητα σε 42 χÏŽρες του κÏŒσμου. H Μινέρβα είναι μία ανθρωποκεντρική εταιρία δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη. Το τμήμα HR υλοποιεί σημαντικές δράσεις τÏŒσο σε επίπεδο ενημέρωσης ÏŒσο και πολιτικÏŽν αναγνÏŽρισης και επιβράβευσης του ανθρÏŽπινου δυναμικού της. 

 

Brief: To εκπαιδευτικÏŒ διαδραστικÏŒ πρÏŒγραμμα «Roadmap to Managemenet» σχεδιάστηκε απÏŒ την Minerva σε συνεργασία με το Harvard Publishing και απευθύνεται στους εργαζÏŒμενους που κατατάσσονται στο mid-level του οργανισμού. Μας ζητήθηκε να λογοτυπήσουμε το «Roadmap to management» και να προσαρμÏŒσουμε την εικαστική ταυτÏŒτητα που δημιουργήσαμε στο απαιτούμενο υλικÏŒ του σεμιναρίου, folder, banner, επιστολή.

 

Concept: Για τη λογοτύπηση του «Road Map to Management» δουλέψαμε με τα τυπογραφικά στοιχεία (fonts). Σύνθεση σχημάτων και διαφανειÏŽν δημιουργούν έναν γραφισμÏŒ στο γράμμα "Μ", ο οποίος λειτουργεί και ως σήμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ανεξάρτητα ως βασικÏŒ εικαστικÏŒ στις υπÏŒλοιπες εφαρμογές.

 

We did: Λογοτύπηση του προγράμματος "Roadmap to Management, επιστολή προς τους συμμετέχοντες, Folder, Banner.