ευρωπαϊκά προγράμματα_

 

Client: Η Αναπτυξιακή Εταιρία του Δήμου Αθηναίων λειτουργεί με τη μορφή ανÏŽνυμης εταιρίας. Ένα απÏŒ τα πιο σημαντικά και παραγωγικά κομμάτια δράσης της ΑΕΔΑ είναι τα ευρωπαÏŠκά προγράμματα, τα οποία αναφέρονται σε πολλούς τομείς, ÏŒπως το περιβάλλον, ο πολιτισμÏŒς, η καθαριÏŒτητα, το πράσινο, η ανακύκλωση και οι αστικές αναπλάσεις.

 

Brief: Το πρÏŒγραμμα Villemizero αποτελεί μια καινοτÏŒμα προσπάθεια καταγραφής και διερεύνησης των τοπικÏŽν συνθηκÏŽν σχετικά με την ποιÏŒτητα του αέρα και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικÏŽν των μετακινήσεων σε επιλεγμένα αστικά κέντρα της Μεσογείου (Αθήνα, ΡÏŽμη και Μάλαγα). Το ιστορικÏŒ κέντρο της Αθήνας -με ιδιαίτερη έμφαση στις συνέπειες πάνω στην ποιÏŒτητα του αέρα και το κυκλοφοριακÏŒ- αποτελεί για την ΑΕΔΑ το πεδίο μελέτης και πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος στην Αθήνα. Μας ανατέθηκε να λογοτυπήσουμε το πρÏŒγραμμα για την εφαρμογή του στην Ελλάδα αλλά και να σχεδιάσουμε το ενημερωτικÏŒ έντυπο της δράσης.

 

Concept: Η επιλογή της εικονογράφησης με στοιχεία συμβολισμού ενισχύει τα τρία μηνύματα που επιλέξαμε για να αναδείξουμε τη σημαντικÏŒτητα της οικολογικής μετακίνησης. Η χρωματική γκάμα κινήθηκε στο μπλε και το πράσινο και στις εναλλαγές του σκούρου και λευκού φÏŒντου. Ο τρÏŒπος "γραφής" που χρησιμοποιήθηκε στο λογÏŒτυπο που σχεδιάσαμε για την εφαρμογή του προγράμματος στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε και στα επιπλέον μηνύματα στο εσωτερικÏŒ του εντύπου («Το ποδήλατο αποτελεί ευχάριστο μέσο μεταφοράς», «Βοηθήστε στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης», «ΛιγÏŒτερα αυτοκίνητα λιγÏŒτερη ρύπανση») αλλά και στο κεντρικÏŒ μήνυμα («ΔÏŽσε ζωή στην πÏŒλη σου») ούτως ÏŽστε να εμφανίζουν μία ενιαία ταυτÏŒτητα. Η μία ÏŒψη του -ανοιχτού- τετράπτυχου εντύπου έγινε Poster στο οποίο προβάλλονταν το κεντρικÏŒ μήνυμα.

 

We did: Λογοτύπηση του προγράμματος για την Ελλάδα, ενημερωτικÏŒ 4πτυχο έντυπο - poster.