ευρωπαϊκά προγράμματα_

 

Client: Η Αναπτυξιακή Εταιρία του Δήμου Αθηναίων λειτουργεί με τη μορφή ανÏŽνυμης εταιρίας. Ένα απÏŒ τα πιο σημαντικά και παραγωγικά κομμάτια δράσης της ΑΕΔΑ είναι τα ευρωπαÏŠκά προγράμματα τα οποία αναφέρονται σε πολλούς τομείς, ÏŒπως το περιβάλλον, ο πολιτισμÏŒς, η καθαριÏŒτητα, το πράσινο, η ανακύκλωση και οι αστικές αναπλάσεις.

 

Brief: Το Med.Archeo.Sites interreg III B ARCHIM ED είναι ευρωπαÏŠκÏŒ πρÏŒγραμμα μελέτης και αξιοποίησης ΑρχαιολογικÏŽν ΧÏŽρων της περιοχής της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε ένα δίκτυο ανταλλαγής τεχνογνωσίας και διάχυσης πληροφορίας που αφορούν σε συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χÏŽρους των πÏŒλεων – εταίρων της Μεσογείου. Μέσω μίας ενιαίας διαδικτυακής πλατφÏŒρμας, με τη χρήση ΓεωπληροφορικÏŽν Συστημάτων (GIS), προβάλλεται η πολιτιστική κληρονομιά των συμμετεχÏŒντων χωρÏŽν (Ελλάδας, Ιταλίας, Μάλτας). Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε απÏŒ την ΑΕΔΑ, το Δήμο ΓÏŒρτυνας και την 6η Εφορεία ΠροÏŠστορικÏŽν και ΚλασικÏŽν Αρχαιοτήτων ΠατρÏŽν του ΥΠ.ΠΟ. Στις δράσεις ευαισθητοποίησης και προβολής συνολικά για το πρÏŒγραμμα περιλαμβάνονταν: η προβολή των αρχαιολογικÏŽν χÏŽρων του προγράμματος σε τουριστικÏŒ επίπεδο με δημιουργία και έκδοση τουριστικÏŽν-πολιτιστικÏŽν οδηγÏŽν, η δημιουργία πολυμέσων (DVD), καθÏŽς και η δημιουργία ενÏŒς ενιαίου δικτυακού αρχαιολογικού πάρκου για το κοινÏŒ. Μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε τις ειδικές αυτές εκδÏŒσεις οι οποίες αποτελούνταν απÏŒ 6 τουριστικούς-πολιτιστικούς οδηγούς, DVD και ειδική θήκη.

 

Concept: Επιλέξαμε τη χρήση λιτÏŽν στοιχείων στο σχεδιασμÏŒ, τα οποία διακριτικά «αγκαλιάζουν» το πλούσιο φωτογραφικÏŒ υλικÏŒ των οδηγÏŽν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που επιλέχθηκαν προσδίδουν το απαιτούμενο κύρος. Τρία διαφορετικά μοτίβα σε τρεις χρωματικές επιλογές δημιουργούν ευδιάκριτα τις κατηγορίες-χÏŽρες στις οποίες αναφέρονταν οι οδηγοί. Η ειδική θήκη η οποία σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για την τοποθέτηση των τουριστικÏŽν οδηγÏŽν και του DVD έγινε απÏŒ ειδικÏŒ μεταλλικÏŒ ασημί χαρτί.

 

We did: Λογοτύπηση προγράμματος, 6 Τουριστικούς-πολιτιστικούς οδηγούς για περιοχές της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας, DVD με ηλεκτρονικÏŒ υλικÏŒ και ειδική θήκη.