έντυπα εσωτερικής επικοινωνίας_

 

 

Client: H ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

Στην εκατοντάχρονη και πλέον πορεία της, έχει εξελιχθεί σε μία απÏŒ τις μεγαλύτερες εταιρίες της χÏŽρας στον τομέα των τροφίμων, με σημαντική εξαγωγική δραστηριÏŒτητα σε 42 χÏŽρες του κÏŒσμου. H Μινέρβα είναι μία ανθρωποκεντρική εταιρία δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη. Το τμήμα HR υλοποιεί σημαντικές δράσεις τÏŒσο σε επίπεδο ενημέρωσης ÏŒσο και πολιτικÏŽν αναγνÏŽρισης και επιβράβευσης του ανθρÏŽπινου δυναμικού της. 

 

Brief: Οι πολιτικές τις οποίες ακολουθεί η εταιρία στο κομμάτι του ανθρÏŽπινου δυναμικού στοχεύουν στο να αναγνωριστούν, να επιβραβευθούν και να γνωστοποιηθούν σε ÏŒλη την εταιρία συμπεριφορές, πρωτοβουλίες και επιτεύγματα των εργαζομένων, τα οποία προάγουν τις αξίες της εταιρίας, δηλαδή του CAN DO (Courage, Accountability, Networking, Drive, Oneness). Τα οφέλη αυτÏŽν των πολιτικÏŽν είναι εξίσου σημαντικά για τους εργαζÏŒμενους αλλά και την εταιρία. Αναλάβαμε να σχεδιάσουμε το concept και το λογÏŒτυπο του προγράμματος επιβράβευσης «Live the Values». Βάσει του concept που δημιουργήσαμε σχεδιάστηκαν ÏŒλες οι έντυπες εφαρμογές. 

 

Concept: Για τη λογοτύπηση του «Live the Values» δουλέψαμε κυρίως με τυπογραφικά στοιχεία. Ο γραφισμÏŒς στο γράμμα «i» παραπέμπει στην επιβράβευση και την αναγνÏŽριση. Το θαυμαστικÏŒ (!) το οποίο βρίσκεται στο σήμα εμφανίζεται και ανεξάρτητα στις διάφορες ενέργειες το προγράμματος. H χρωματική γκάμα κινήθηκε στα χρÏŽματα του (CAN DO) μαύρο και γκρι τÏŒνους δημιουργÏŽντας σημεία έντασης με το κÏŒκκινο. Στην ίδια σχεδιαστική και χρωματική φιλοσοφία κινηθήκαμε σε ÏŒλες τις ενέργειες του προγράμματος.

 

We did: ΣχεδιασμÏŒς concept, λογοτύπηση του «Live the Values», ενημερωτικÏŒ έντυπο του προγράμματος, ειδικÏŒ stand με κάλπη, κάρτες επιβράβευσης, φÏŒρμες και διπλÏŽματα αναγνÏŽρισης και επιβράβευσης.