εκδηλώσεις_

 

Client: Βασίλης και Γιάννης Στεφανής

Ιδρυτές και κύριοι μέτοχοι των Ιχθυοτροφείων ΣελÏŒντα Α.Ε.Γ.Ε. 

 

Brief: Οι απÏŒφοιτοι των «Εκπαιδευτηρίων Ι.Μ. ΠαναγιωτÏŒπουλος», συναντήθηκαν 50 χρÏŒνια μετά. Αναλάβαμε να σχεδιάσουμε αυτή την ιδιαίτερη πρÏŒσκληση χρησιμοποιÏŽντας στοιχεία και αναμνήσεις του παρελθÏŒντος. Σαν να μην άλλαξε τίποτα!

 

Concept: Ο φάκελος, ένα παλιÏŒ μπλε τετράδιο ÏŒπως το κλασικÏŒ «Διεθνές». Στην ετικέτα του γράφει το ÏŒνομα του σχολείου και το ÏŒνομα του καλεσμένου «μαθητή». Μέσα στο φάκελο-τετράδιο μία ιδιαίτερη ανάμνηση. Η μαθητική εφημερίδα «μαθητικοί ορίζοντες». Στο εξÏŽφυλλο της εφημερίδας έχει λογοτυπηθεί το «50 χρÏŒνια μετά». Στις «νέες» σελίδες τις εφημερίδας η πρÏŒσκληση για το reunion και κάποιες ακÏŒμη στήλες, μικρές αναμνήσεις της τελευταίας έκδοσης. 

 

We did: Λογοτύπηση του «50 χρÏŒνια μετά», πρÏŒσκληση και φάκελος.