ετήσιοι απολογισμοί_

 

Client: Η Nexans ΕΛΛΑΣ κατασκευάζει καλÏŽδια ισχύος και τηλεπικοινωνιÏŽν στην Ελλάδα απÏŒ το 1974 και ανήκει στον ÏŒμιλο Nexans (πρÏŽην Alcatel) με έδρα τη Γαλλία.

 

Brief: Μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε το έντυπο του Οικονομικού Απολογισμού και του Απολογισμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) για το έτος 2012. 

 

Concept: Σχεδιάσαμε ένα έντυπο δύο "ÏŒψεων" παρουσιάζοντας σε μία λιτή σύνθεση το βασικÏŒ προÏŠÏŒν της εταιρίας, τα καλÏŽδια. Η ιδιαιτερÏŒτητα του συγκεκριμένου εντύπου είναι ÏŒτι έχει δύο εξÏŽφυλλα, μπορεί να διαβαστεί είτε απÏŒ την μία είτε απÏŒ την άλλη πλευρά. Η μία ÏŒψη αφορά τον ΟικονομικÏŒ ΑπολογισμÏŒ, ενÏŽ η δεύτερη τον ΑπολογισμÏŒ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).  Το ίδιο ουσιαστικά εξÏŽφυλλο (του Οικονομικού Απολογισμού) παρουσιάζεται με μία συμβολική χρωματική απεικÏŒνιση της Κοινωνικής Ευθύνης (μπλε και πράσινο καλÏŽδιο) στην δεύτερη ÏŒψη του εντύπου και λειτουργεί ως μÎ¯α «λογική συνέχεια» της δραστηριÏŒτητας της εταιρίας. Ο Î¯διος χρωματικÏŒς συμβολισμÏŒς χρησιμοποιήθηκε και στο εσωτερικÏŒ του εντύπου.

 

We did: Îˆντυπο Οικονομικού Απολογισμού και Απολογισμού ΕΚΕ σε δύο γλÏŽσσες, ελληνικά και αγγλικά.