εκδηλώσεις_

 

Client: Tο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Brief: Η παρούσα δυσμενής οικονομική συγκυρία δημιουργεί αυξημένη ανησυχία σε ÏŒλους τους Ευρωπαίους πολίτες για την ένταση των διακρίσεων στην ΕυρÏŽπη. Δεδομένης της βαθιάς οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τη χÏŽρα μας, το θέμα των διακρίσεων φαίνεται να αποτελεί ήσσονος σημασίας ειδικά στον χÏŽρο εργασίας. Η ανάδειξη του θέματος των διακρίσεων στοχεύει στην κατανÏŒηση και αντιμετÏŽπιση του. Μία σειρά ημερίδων πραγματοποιούνται σε διάφορες πÏŒλεις της Ελλάδας με τίτλο: «Το Δικαίωμα στην Εργασία και η καταπολέμηση των διακρίσεων: Η σημερινή πραγματικÏŒτητα στην Ελλάδα». ΣτÏŒχος των ημερίδων αυτÏŽν είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ÏŒλων των εμπλεκομένων για το υπάρχον θεσμικÏŒ πλαίσιο για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε ÏŒλο το απαιτούμενο επικοινωνιακÏŒ υλικÏŒ των ημερίδων αυτÏŽν.

 

Concept: ΣτÏŒχος μας ήταν να παρουσιάσουμε το θέμα των διακρίσεων εύστοχα χωρίς «πολλά λÏŒγια». Για να το επιτύχουμε αυτÏŒ χρησιμοποιήσαμε την τεχνική της οφθαλμαπάτης. Δύο ακριβÏŽς ίδιοι κύκλοι μπορεί να φαίνονται διαφορετικοί αν αλλάξεις το μέγεθος των μικρÏŒτερων που τους περιβάλλουν. Το μήνυμα εξηγεί την οφθαλμαπάτη «Φαίνονται διαφορετικοί δεν είναι... αυτÏŒ που αλλάζει είναι το περιβάλλον τους». Η λιτή χρωματική γκάμα ενισχύει την «ανάγνωση» του μηνύματος. Κινείται σε γκρι ανοιχτούς και σκούρους τÏŒνους τονίζοντας με κίτρινο χρÏŽμα τα σημεία που θέλουμε να επιτύχουμε μία άμεση ανάγνωση του μηνύματος.

 

We did: Λογοτύπηση δράσης, ΕνημερωτικÏŒ έντυπο, Press Kit (Folder, DVD, μπλοκ σημειÏŽσεων στυλÏŒ), Banner, ΠανÏŒ για το panel των ομιλητÏŽν, ΣηματοδÏŒτηση και ονÏŒματα έργων έκθεσης και Bazar, Poster, Ηλεκτρονική πρÏŒσκληση με animation.