εκδόσεις_

 

Client: Tο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Brief: To Υπουργείο αξιοποιÏŽντας τους πÏŒρους του ΕυρωπαÏŠκού Κοινωνικού Ταμείου, σχεδιάζει και υλοποιεί νέα προγράμματα κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και απασχÏŒλησης, για την αντιμετÏŽπιση της ανεργίας που πλήττει την ελληνική κοινωνία και κυρίως τη νεολαία. 

Για την παρουσίαση των συγκεκριμένων προγραμμάτων αποφασίστηκε η δημιουργία ενημερωτικής περιοδικής έκδοσης. Μας ανατέθηκε να προτείνουμε το ÏŒνομα, να λογοτυπήσουμε και να σχεδιάσουμε τη συγκεκριμένη Î­κδοση. Η έκδοση έπρεπε να έχει ανθρωποκεντρικÏŒ χαρακτήρα και να παρουσιάζει με σαφή διαχωρισμÏŒ τα προγράμματα που απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων.

 

Concept: ΛιτÏŒς σχεδιασμÏŒς με ιδιαίτερη έμφαση στα τυπογραφικά στοιχεία, χωρίς έντονα φÏŒντα και κυρίαρχο το ανθρÏŽπινο στοιχείο. Τα προγράμματα χωρίζονται σε 3 ενÏŒτητες. Η χρωματική ταυτÏŒτητα της κάθε ενÏŒτητας δημιουργεί έναν ευδιάκριτο διαχωρισμÏŒ των προγραμμάτων τα οποία καλύπτουν διάφορες ομάδες κοινού.

 

We did: Ονοματοδοσία, λογοτύπηση, σχεδιασμÏŒς και εκτύπωση περιοδικής έκδοσης.