ευρωπαϊκά προγράμματα_

 

Client: Η Αναπτυξιακή Εταιρία του Δήμου Αθηναίων λειτουργεί με τη μορφή ανÏŽνυμης εταιρίας. Ένα απÏŒ τα πιο σημαντικά και παραγωγικά κομμάτια δράσης της ΑΕΔΑ είναι τα ευρωπαÏŠκά προγράμματα τα οποία αναφέρονται σε πολλούς τομείς, ÏŒπως το περιβάλλον, ο πολιτισμÏŒς, η καθαριÏŒτητα, το πράσινο, η ανακύκλωση και οι αστικές αναπλάσεις.

 

Brief: Το ευρωπαÏŠκÏŒ πρÏŒγραμμα SYNTHESIS αφορά στην κοινωνική πολιτική ενσωμάτωσης των ασθενέστερων, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ της δημÏŒσιας διοίκησης και μη κυβερνητικÏŽν οργανισμÏŽν. Στο πλαίσιο του προγράμματος διοργανÏŽθηκε συνέδριο στην Αθήνα με θέμα «ο σύγχρονος ρÏŒλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην παροχή υπηρεσιÏŽν υγείας και πρÏŒνοιας και η σχέση της με άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χÏŽρο αυτÏŒ». Μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε το λογÏŒτυπο του προγράμματος για την πÏŒλη της Αθήνας, το ενημερωτικÏŒ υλικÏŒ καθÏŽς και το υλικÏŒ προβολής του συνεδρίου. Έπρεπε να αποτυπωθεί διακριτικά το ανθρÏŽπινο στοιχείο δημιουργÏŽντας μία αναγνωρίσιμη χρωματική παλέτα.

 

Concept: ΛιτÏŒς σχεδιασμÏŒς χωρίς γραφικά και φωτογραφίες. Η χρωματική παλέτα του λογοτύπου κυριαρχεί σε ÏŒλες τις εφαρμογές. Τα στιλιζαρισμένα ανθρωπάκια -μέρος του λογοτύπου-τα οποία εμφανίζονται διακριτικά σε ÏŒλες τις εφαρμογές του υλικού του συνεδρίου επικοινωνούν την νέα ταυτÏŒτητα που σχεδιάσαμε για το «Synthesis in Athens».

 

We did: Λογοτύπηση του έργου «Synthesis in Athens», προσκλήσεις, ενημερωτικÏŒ έντυπο (3πτυχο), Banner, Poster, Press Kit.